Servicios

OBJECTIU TEMÀTIC 2. Promoure la implantació de noves tecnologies i estendre l'ús de les TIC

Línia d'Actuació  2.1.
Desenvolupament de  ferramenta SIG per a la gestió de serveis urbans. Smart Cities.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (15) Optimitzar la gestió dels recursos hídrics.

 • (30) Posar en funcionament infraestructures, plataformes i aplicacions de base tecnològica que milloren la informació de la ciutadania, faciliten la utilització dels serveis públics i les relacions amb les administracions públiques.

 • (35) Aprofitar l'EDUSI per a establir una nova forma de treballar basada en complementarietat la coordinació i l'aprofitament del potencial endogen.

Descripció

Benicarló i Vinaròs han incorporat l'ús de les noves tecnologies en la prestació dels serveis urbans. Aquesta Línia d'Actuació atén a la necessitat identificada en el procés d'anàlisi participativa de crear una plataforma tecnològica comuna que permeta disposar d'informació sobre l'estat de partida de l'àrea urbana en l'àmbit Smart desenvolupant les aplicacions -apps- necessàries per a procurar la seua transformació en Ciutats Intel·ligents. Per a açò s'impulsaran operacions que permeten:

 • Prestar de forma més eficient els serveis urbans: gestió de l'enllumenat públic, dels residus sòlids urbans, la neteja viària, la jardineria i del cicle integral de l'aigua.
 • Fiscalitzar la gestió de les qüestions relacionades amb el planejament municipal i la gestió urbanística, optimitzant la gestió d'expedients i llicències.
 • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans, proporcionant més informació als ciutadans a temps real. Major transparència i accessibilitat per a tots/es.
 • Transformar la relació entre els ajuntaments, empreses i ciutadans, facilitant una nova forma de viure les ciutats: Smart governance - Open Data.
 • Fomentar la seguretat electrònica en les gestions internes de la Adm. local.
 • L'accés universal i gratuït a internet (servei WIFI) a tota la ciutadania.

 

Línia d'Actuació 2.2. Accions d'alfabetització digital.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (31) Promoure l'ús de les TIC i la infoinclusión mitjançant accions de sensibilització, informació i formació.

Descripció

La penetració i l'ús de les noves tecnologies en tots dos municipis és escassa. Des de l'administració no s'afavoreix la promoció de l'accés a les TIC, no s'utilitzen per a la gestió de serveis urbans o per a facilitar les relacions entre l'administració i la ciutadania (desenvolupament de la seu electrònica). Per un altre la població no està suficientment motivada ni capacitada per a fer ús de les TIC. Es van a posar en marxa accione que permeten la implantació i utilització de les TIC pels ajuntaments i les que estimulen la utilització de les TIC per la ciutadania:

 • Accions de sensibilització i acostament que motiven i estimulen la utilització de les TIC per la població en general i, especialment, pels grups més vulnerables.
 • Accions d'orientació i assistència a la ciutadania.
 • Accions de formació (e-aprenentatge) i alfabetització digital.

S'engegaran altres accions o actuacions de difusió, conscienciació i dinamització  encaminades a afavorir l'ús i demanda de xarxes, productes i TIC.