Servicios

OBJECTIU TEMÀTIC 9. Cohesió social

Línia d'Actuació 9.1. Millora de les infraestructures i equipamentoes per a promoure la inclusió social de les persones amb especials dificultats.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (20) Crear noves dotacions públiques destinades a persones majors i persones amb discapacitat
 • (21) Recuperar i/o crear espacis públics i posar en funcionament centres cívics.
 • (22) Construir infraestructures socials que contribuïsquen al desenvolupament urbà.

Descripció
Es desenvoluparan accions que donen resposta a les necessitats socials detectades en el diagnòstic a través de:

 • Noves dotacions públiques destinades a persones majors i persones amb discapacitat que contemplen una gestió sostenible i que generen noves oportunitats d'ocupació per a les persones més vulnerables, per exemple a través del foment de l'economia social.
 • Nous espais públics i centres cívics en els quals desenvolupar accions de foment de la convivència, accions de prevenció  de l'abandó escolar primerenc, actuacions de promoció de les TIC i accions d'informació sobre recursos socials.
 • Noves infraestructures socials que contribuïsquen al desenvolupament urbà mitjançant  l'engegada d'iniciatives d'economia social (centres especials d'ocupació, empreses d'inserció, cooperatives) capaces de generar ocupació sostenible i de qualitat  per a  les persones amb més dificultats d'accés al mercat de treball i  que, a la  vegada, siguen capaces d'impulsar un nou model productiu.
 • Recuperació, condicionament i rehabilitació d'espais públics generadors d'iniciatives creatives, espais d'innovació social capaces d'impulsar iniciatives privades que donen resposta a les necessitats socials de la zona d'actuació.

Línia d'Actuació 9.2. Revitalització de les zones urbanes amb especials necesitats des de la intervenció en l'espacio públic.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (33) Millorar els espais públics per a estimular noves inversions privades generadores de noves oportunitats d'ocupació, inversions coherents amb el nou model social i econòmic proposat.

Descripció

A Vinaròs i Benicarló, repartits al llarg de la carretera N-340, darrere d'infraestructures portuàries, centre i en segona línia  de platja, es detecten els barris més vulnerables en quant a població major, desfavorida o de menys recursos econòmics. A pesar   de la inexistència de guetos, la degradació d'alguns veïnats està empitjorant la seua habitabilitat i ampliant la diferència amb  barris de recent creació, ben dotats d'espais públics i infraestructures socials. Aquestes zones d'especials necessitats, reclamen mesures que adeqüen l'entorn des de l'espai públic i els edificis públics (disseny i gestió). Es crearan espais adaptables a aquestes premisses:

 • Que faciliten la trobada, la barreja i la convivència.
 • Que siguen intergeneracionals.
 • Que generen l'intercavni de coneixement i oportunitats a través de la innovació social i l'economia social.
 • Que retinguen i atraguen població.

Al seu torn, cal atendre operacions de protecció que atenguen als riscos de desplaçament de la població autòctona (gentrificación).

Línia d'Actuació 9.3. Accions FSE d'inclusió social.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (24) Prestar nous serveis per a les persones majors.
 • (25) Desenvolupar accions de prevenció de l'abandó escolar primerenc i millora del nivell educatiu de la població.
 • (26) Proporcionar recursos a les persones amb discapacitat.
 • (27) Promoure mesures d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 • (28) Desenvolupar accions per a la promoció de la convivència.
 • (29) Desenvolupar accions que faciliten oportunitats d'ocupació.

Descripció
La línia d'actuació pretén donar resposta a les necessitats socials més apressants identificats en la fase de diagnòstic a través d'accions que:

 • Satisfacen les necessitats i mantinguen la qualitat de vida de les persones majors a través de la prestació de nous serveis.
 • Previnguen l'abandó escolar primerenc i milloren el nivell educatiu de la població en general i de els joves en particular (sensibilització i formació).
 • Proporcionen recursos a les persones amb discapacitat, especialment a les més joves i a les més majors.
 • Promoguen mesurades d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb especial atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Previnguen els conflictes i promoguen la convivència en un escenari cada vegada més divers i multicultural.
 • Faciliten oportunitats d'ocupació estable i de qualitat especialment per a les persones usuàries de serveis socials de l'àrea d'intervenció a través d'accions de formació, orientació i acompanyament.

Línia d'Actuació' 9.4. Generació d'activitat econòmica sostenible i d'alt valor.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (39) Augment de l'activitat econòmica i de la creació d'empreses en sectors intensius en coneixement.

Descripció

La Línia d'Actuació dóna resposta a la necessitat, identificada en el procés d'anàlisi participativa, de generar noves oportunitats laborals com a element imprescindible per a la millora de la cohesió social del territori. En contraposició a les oportunitats generades abans de la crisi, s'aposta ara per promoure noves activitats amb un impacte sostenible i perdurable tant en el territori com en el mercat de treball.

 • Identificar, de manera dinàmica, les oportunitats de generació d'activitat econòmica i ocupació en el conjunt de l'Àrea Urbana, aprofitant les complementarietats i sinergies de les dues  ciutats, amb especial atenció a la generació  d'oportunitats  (d'ocupació i autoocupació) per als col·lectius més desfavorits.
 • La materialització a través d'actuacions conjuntes de promoció per a la generació d'activitats econòmiques en els nínxols identificats, el foment de la cooperació entre agents econòmics i socials i d'operacions d'orientació i suport a emprenedors/as (especialment, col·lectius amb especials necessitats).
 • Operacions de formació i capacitació dirigides a facilitar els coneixements i habilitats necessaris per a aprofitar els nínxols d'ocupació i autoocupació identificats, incloent aquelles operacions que permeten identificar i monitorizar aquestes necessitats formatives i de capacitació.