Servicios

OBJCETIU TEMÀTIC 4. ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

Línia d'Actuació 4.1. Foment de la connectivitat  de l'Àrea Urbana a través d'itineraris ciclistes i peatonals.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 •  (12) Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica.
 •  (18) Eliminació de barreres arquitectòniques i creació d'itineraris segurs i amigables per a tota la població.

Descripció

De l'oportunitat que implica la curta distància que separa els municipis de Vinaròs i Benicarló de tan sol 8 km, es planteja  la necessitat d'augmentar la seua connectivitat mitjançant connexions blanes per la costa i per l'interior metropolità, aprofitant també el recent desdoblament de la N-340, l'antic traçat de la qual passa a ser de titularitat municipal i d'acord amb el projecte de bulevard urbà que proposa l'Estratègia Territorial Valenciana. Així doncs, aprofitant els marges de les infraestructures existents i els camins agrícoles, es desenvoluparan els següents itineraris que al seu torn connecten amb el nucli urbà i estiguen degudament senyalitzats:

 • Per als vianants.
 • Ciclistes.

Al seu torn, aquestes intervencions es complementaran amb campanyes de promoció de la mobilitat interurbana sostenible, dotant a la infraestructura blana d'identitat pròpia.

Línia d'Actuació 4.2. Optimització dels sistemes de transport públic interurbà.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (12) Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica.

Descripció

Es tracta de donar resposta a l'ús deficitari del transport públic interurbà i comarcal basat en el tren de mitja distància (RENFE) i el servei d'autobús intermunicipal entre Vinaròs,  Benicarló, Peníscola i el interior de la comarca. Per a açò, en lloc de respondre el repte des de la demanda, es aplicaran les següents mesures de gestió que permeten millorar els recursos existents  des de la oferta, aprofitant els recursos construïts i modificant els hàbits contaminants, és dir, l'ús de vehicle privat:

 • Complementarietat i intermodalidad entre els diferents sistemes de transport.
 • Regulació de els horaris.
 • Eficiència de els traçats existents.
 • Adequació a l'estacionalidad.
 • Campanyes de màrqueting que acosten a nous usuaris.
 • Complicitat amb els punts d'atracció metropolitans.
 • Enquestes de mobilitat.

Aquesta línia d'actuació es coordinadará i supervisarà com a mesura especial entre els Planes de Mobilitat Urbana Sostenible de cada municipi.

Línia d'Actuació 4.3. Implantació de mesures d'eficiència energètica en equipaments i infraestructures públiques.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (4) Fomentar la implantació de mesures de eficiència energètica en els equipaments i infraestructures públiques.

 

Descripció

La Línia d'Actuació dóna resposta a les debilitats identificades en el procés d'anàlisi participativa, així com en l'Anàlisi Energètica realitzada. La factura de la llum i la il·luminació urbana són una de les principals preocupacions per als Ajuntaments, i açò, en dos vessants: l'econòmica i la qualitat de vida. El augment de l'eficiència energètica de les infraestructures públiques (equipaments i instal·lacions d'enllumenat exterior), presenta importants avantatges ambientals, com la reducció del consum d'energia i de la resplendor lluminosa nocturna.
Les infraestructures públiques representen importants consums energètics que suposen una part significativa dels pressupostos municipals. És per açò, que també presenten un elevat potencial d'estalvi energètic. Per a açò, s'impulsaran operacions que permeten:

 • Analitzar la situació inicial existent (realització d'auditoria energètica prèvia) per a conèixer la manera d'explotació, funcionament i prestacions de les infraestructures municipals, l'estat dels seus components, els seus consums energètics i els seus corresponents costos de  explotació.
 • Millorar l'eficiència i l'estalvi energètic d'aquestes instal·lacions.
 • Adequar i adaptar aquestes instal·lacions a la normativa vigent.
 • Limitar la resplendor lluminosa i la seua contaminació lumínica.

 

Línia d'Actuació 4.4. Foment de l'ús de les energies renovables en equipaments públics.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (6) Fomentar l'ús d'energies renovables en els equipaments i infraestructures públiques.

 

Descripció

La Línia d'Actuació dóna resposta a la necessitat identificada en el procés d'anàlisi participativa sobre la dependència energètica exterior així com en la Anàlisi Energètica quant a l'ús de les energies renovables. En contraposició al model energètic tradicional sustentat en el consum de combustibles fòssils exhauribles, la utilització d'energies renovables proporciona una alta rendibilitat energètica, mediambiental i econòmica. Les instal·lacions de producció d'energia renovable, com l'Energia Solar Tèrmica o les Calderes de Biomassa són complementàries de les convencionals, noves o existents, sent  la seua  funció primordial el precalentamiento de l'aigua a tractar tèrmicament i climatització respectivament. Per a açò, s'impulsaran operacions que permeten:

 • Identificar les necessitats energètiques dels equipaments públics (oficines, centres educatius, cases consistorials, equipaments culturals i esportius, etc.) com a estudi previ.
 • Triar el sistema energètic alternatiu (solar, biomassa o altres energies renovables) òptim per a cada equipament públic en funció de les característiques del mateix (superfície, ubicació, consum, usos, hores d'insolació, orientació, etc.).
 • Establir acords entre els Ajuntaments i empreses instal·ladores: desenvolupament de mecanismes de gestió a través d'un  Conveni de col·laboració.