Servicios

OBJECTIU TEMÀTIC 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos

Línia d'Actuació 6.1. Desenvolupament del potencial dels recursos turístics alternatius i complementaris a l'oferta actual.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (13) Augmentar el ràtio de zones verdes.
 • (14) Rehabilitar i recuperar els espais degradats per a l'ús públic.

Descripció

Aquesta Línia d'Actuació pretén diversificar l'oferta turística dels municipis de Benicarló i Vinaròs actualment basada en un turisme de "sol i platja", és a dir, d'oci i consum. Una especialització que, tal com s'ha remarcat en l'anàlisi participativa, comporta molèsties (soroll, brutícia) als veïns i implica una saturació dels serveis municipals. En canvi, aprofitant altres recursos, s'aconsegueix ser més resiliente i menys depenent dels canvis que en el sector es produeixen de manera estacional o anual.

En base a açò, s'impulsaran les següents accions combinades entre els dos municipis:

 • Oferta turística conjunta (rutes, descomptes, etc).
 • Compartir serveis estacionals locals (policia, neteja, residus, estacionament, etc).
 • lternatives al turisme de ‘sol i platja’.
 • Projectes de recuperació de la memòria del context territorial i intercanvi de coneixemet tal com arxius audiovisuals.
 • Rehabilitació del patrimoni natural i cultural periurbà.
 • Formació de guies comarcals.
 • Elaboració de guies, publicacions, webs i aplicacions (APPs) comunes.
 • Campanyes de marketing en  àmbits autonòmics, estatals i europeus.

Línia d'Actuació 6.2. Rehabilitació integral de barris no consolidats a Vinaròs i Benicarló.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (3) Reduir el vessament urbà mitjançant la utització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible i paviments porosos en els nous desenvolupaments urbanístics.
 • (8) Promoure l'ús de noves tecnologies de construcció (paviments porosos i formigó que usa nanotecnologia) per a millorar la qualitat de l'aire.

 

Descripció

Complint amb les disposicions bàsiques de la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes, així com en atenció al reclams dels diferents convenis autonòmics de foment de les ciutats competitives i sostenibles que posen el focus en les zones turístiques, ecobarris i àrees en desenvolupament, els municipis de Benicarló i Vinarós presenten comunament aquest tipus de zones urbanes amb deficiències derivades de la crisi econòmica i els diferents PAIS inacabats del període de la   bambolla immobiliària. En contrast unes amb uns altres, es realitzaran intervencions urbanístiques i ambientals integrals en entorns (residencials i industrials) més problemàtics que complisquen amb els criteris d'admissibilitat per a millorar la seua urbanització, zones verdes i els serveis bàsics d'enllumenat, sanejament i proveïment, atenent a enfocaments mediambientales, de convivència i d'eficiència energètica.

Línia d'Actuació 6.3. Pla de millora de la qualitat ambiental de l'entorn urbà.

Objectius de l'Estratègia (dels identificats en el diagnòstic)

 • (9) Reduir els nivells de soroll.
 • (10) Reduir el nombre de focus de soroll.
 • (11) Millorar la regulació del tràfic en els centres històrics i zones amb gran afluència de vehicles.
 • (12) Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica.

 

Descripció

La Línia d'Actuació dóna resposta a la preocupació manifestada en el procés d'anàlisi participativa, sobre la qualitat de l'aire de l'àrea urbana tant pel que fa a la contaminació atmosfèrica com a la acústica. Els Plans Acústics Municipals identifiquen tres focus de soroll principalment: el tràfic viari, el tràfic ferroviari i les zones d'oci. S'impulsaran operacions que permeten:

 • Elaborar un diagnòstic ambiental inicial, que consisteix en l'avaluació de la qualitat de l'aire tenint en compte la dinàmica atmosfèrica i l'anàlisi de les activitats potencialment contaminants de la zona.
 • Identificar els paràmetres crítics propis de la zona, en quant a la contaminació atmosfèrica i acústica, aquesta última en base als Plans Acústics Municipals.
 • Garantir el compliment d la legislació relativa a la qualitat de l'aire i acústica.
 • Millorar la qualitat de l'aire i els nivells sonors municipals, i fixar metes concretes per a ser utilitzades per a  la planificació  del desenvolupament urbà i industrial de l'àrea funcional.
 • Determinar les mesures a aplicar en les diferents activitats i focus contaminants.
 • Fixar la periodicitat de revisió del Pla de Millora de la qualitat de l'aire i nivell sonor.